Huong dan giao vien soan ke hoach In
Thứ sáu, 22 Tháng 3 2013 11:01

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Q.3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN SƠN HÀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: …./KH-NSH

 

Quận 3, ngày 28 tháng 1 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2012 – 2013

 

PHẦN I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:  ..................................................................... Năm sinh .......................

Trình độ chuyên môn: ..........................................................................................

Nhiệm vụ được giao: ...........................................................................................

PHẦN II. KẾ HOẠCH BDTX

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch.

Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học; 

Căn cứ Kế hoạch số 1034/KH-GDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 về việc xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013;

Căn cứ kế hoạch số …/NSH ngày 28/1/2012 của trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà về xây việc xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012 – 2013.

            II. MỤC ĐÍCH.

            - Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục .

            - Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng , tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của bản thân .

            - Bồi dưỡng thường xuyên làm cho bản thân luôn luôn đạt chuẩn quy định.

III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG.

1. Khối kiến thức bắt buộc.

Thực hiện đầy đủ các nội dung và thời lượng BDTX trong năm học, gồm 2 nội dung:

Nội dung 1. Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học (khoảng 30 tiết/ năm học).

 

Nội dung 2. Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện như: Về tham gia bồi dưỡng chính trị hè năm 2012,  Triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013 ,  Công tác xây dựng chuyên đề,  Điều chỉnh nội dung dạy học đối với môn Toán, tiếng Việt, các môn học khác,  Lập kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày,…

2. Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/năm học.

Căn cứ nhu cầu cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên và kế hoạch BDTX của nhà trường bản thân tôi  tự lựa chọn các modul bồi dưỡng trong năm học 2012 – 2013 như sau:

 

Yêu cầu cần bồi dưỡng

Mã mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Tự học (tiết)

học tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

TH

1

Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học

1. Tâm lí học về sự phát triển trí tuệ học sinh tiểu học

2. Tâm lí học về sự hình thành kĩ năng học tập của học sinh tiểu học

3. Tâm lí học về giáo dục đạo đức học sinh tiểu học

Nắm vững một số vấn đề cơ bản về tâm lí học dạy học ở tiểu học để vận dụng trong dạy học, giáo dục ở trường tiểu học

10

2

3

TH

2

Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

1. Tâm lí của học sinh dân tộc ít người ở địa phương

2. Tâm lí của học sinh khuyết tật và chậm phát triển trí tuệ

3. Tâm lí của học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tương học sinh.

10

2

3

TH

3

Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu

1. Tâm lí của học sinh cá biệt

2. Tâm lí của HS yếu kém

3. Tâm lí của học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu

Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tương học sinh.

10

 

5

II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập

TH

7

Xây dựng môi trường học tập thân thiện

1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất (phòng học, cảnh quan trường lớp, ..)

2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần (quan hệ giáo viên-giáo viên, giáo viên-học sinh, học sinh-học sinh, nhà trường- phụ huynh…)

Hiểu được xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất; hiểu được ý nghĩa và biết cách tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất.

Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện .

13

1

1

TH

8

Thư viện trường học thân thiện

1. Giới thiệu về thư viện trường học thân thiện.

2. Các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.

3. Xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học.

Hiểu được thế nào là thư viện trường học thân thiện.

Nắm được các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.

Biết cách xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học. Chủ động, linh hoạt trong xây dựng thư viện thân thiện .

12

1

2

TH

9

Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học

1. Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học

2. Phương pháp, kĩ thuật tư vấn cho học sinh

Có kĩ năng hướng dẫn, động viên học sinh biết sống an toàn, biết khắc phục khó khăn gặp phải.

8

3

4

TH

10

Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói.

1. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe

2. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nhìn

3. Giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nói.

Nắm được các khái niệm về trẻ khuyết tật theo phân loại tật (trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói)

Nắm được nội dung và phưong pháp giáo dục cho các nhóm trẻ khuyết tật (trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói)

8

3

4

 

 

 

 

 

 

3. Biện pháp thực hiện

-       Lấy việc tự học là chính (tự nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thông tin trên mạng Internet), kết hợp với việc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, đồng thời tham gia đầy đủ các buổi học tập trung do các cấp tổ chức nhằm tiếp thu kịp thời các hướng dẫn những nội dung khó, lắng nghe giải đáp thắc mắc, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

-       Tham gia đầy đủ các chuyên đề, các buổi dạy thể nghiệm do trường, cụm trường hay Phòng tổ chức.

-          Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, tăng cường dự giờ để học hỏi kinh nghiệm, phương pháp của đồng nghiệp.

-          Đăng ký các môđun với nhà trường để có đầy đủ tài liệu học tập.

-          Kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và rút kinh nghiệm sau mỗi môđun bài học.

4.  Thời gian thực hiện

a. Nội dung 1 và 2 ( Bắt buộc ): Thực hiện theo kế hoạch của tổ chuyên môn, nhà trường, PGD và SGD.

b. Nội dung 3 ( kiến thức tự chọn )

- Tháng 3/2013: TH 1, TH 2

- Tháng 4/2013: TH 3, TH7, TH 8

- Tháng 5/2013: TH 9, TH 10, Tiến hành tự kiểm tra, đánh giá xếp loại, báo cáo kết quả về trường.

IV. Kết quả rèn luyện:

Phấn đấu xếp loại: ………………….(Giỏi, Khá, TB)

 

       Duyệt của Hiệu trưởng                                                               Người thực hiện

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 3 2013 11:03