Ke hoach boi duong thuong xuyen In
Thứ sáu, 22 Tháng 3 2013 10:54

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Q.3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN SƠN HÀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 22/KH-NSH

 

Quận 3, ngày 28 tháng 1 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2012 – 2013

 

Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học; 

Căn cứ Kế hoạch số 1034/KH-GDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 về việc xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013,

Trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012 – 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

            - Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên.

            - Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường; nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của nhà giáo, trong giai đoạn cách mạng mới;

            - Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên nhà trường luôn luôn đạt chuẩn quy định đồng thời duy trì và tiếp tục phát huy kết quả các hoạt động bồi dưỡng đã được thực hiện trong những năm học trước.

 II. Nguyên tắc bồi dưỡng

Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng, nội dung bám sát chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3.

Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào những vấn đề mới, thực tiễn đang gặp khó khăn, đáp ứng yêu cầu thực tế; không gây quá tải đối với giáo viên và nhà trường.

III. Đối tượng tham gia bồi dưỡng thường xuyên

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học áp dụng cho tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) đang giảng dạy tiểu học trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học.

 

IV. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG (Nội dung chi tiết theo kế hoạch đính kèm)

            1. Khối kiến thức bắt buộc

            a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là Nội dung bồi dưỡng 1): Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.

            b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là Nội dung bồi dưỡng 2): Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.

2. Khối kiến thức tự chọn

Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là Nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên như sau: (Xem phụ lục).

Yêu cầu:

+ Phát huy hình thức tự bồi dưỡng, kết hợp nghe giảng, trao đổi thảo luận.

+ Tăng cường thực hành, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

+ Chú trọng sử dụng các thiết bị, đồ dùng, phương tiện dạy học.

3. Tài liệu bồi dưỡng:

a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, của các đề tài, dự án;

đ) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 3 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Tự chọn 60 tiết)

Nhà trường, các tổ chuyên môn và các cá nhân chủ động sử dụng các nguồn tư liệu bổ sung trong quá trình bồi dưỡng, tự bồi dưỡng.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Tiến độ theo kế hoạch từng tháng

- Tháng 5/2013: Tiến hành kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên về BDTX; báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo.


VI. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.

1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường.

2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên ; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

+ Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn.

+ Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.

+ Bồi dưỡng thông qua tổ nhóm chuyên môn.

+ Tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên.

VII. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên.

- Căn cứ đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các modul thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

- Xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên gồm 4 loại: loại giỏi (viết tắt: G) loại khá (viết tắt: K) loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX.

2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX.

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi modul thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các modul thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

3. Xếp loại kết quả BDTX.

 3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

a) Loại TB: nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

b) Loại K: nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

c) Loại G: nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên. Đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhật kết quả BDTX.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

2. Trách nhiệm của cán bộ quản lí, giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của nhà trường.

- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

 Nơi nhận:

- PGD & Đào tạo Q.3 (để phê duyệt)

- HT, PHT, các tổ trưởng (để thực hiện)

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

NGUYỄN VĂN PHƯỚC

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 3 2013 10:59